วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ตัวอย่างอานม้าหนังแกะสลักลวดลายด้วยมือ ในรูปแบบดอกไม้ไหวเชอริแดนสไตร์